Εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο

Το έργο αφορά στις βiομηχανικές εγκαταστάσεις των διυλιστήριων των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο. Το αντικείμενο είναι ο έλεγχος του ειδικού κλιματισμού των κτιριακών χώρων καθώς και των υποσταθμών των ΕΛΠΕ.

Ο ΗΜ εξοπλισμός του κλιματισμού εξυπηρετεί χώρους εργασίας ή συνάθροισης προσωπικού καθώς και κρίσιμες εγκαταστάσεις όπως control room, data centers, πεδία ηλεκτρικών πινάκων. Σχετικά με τους χώρους προσωπικού οι προδιαγραφές προβλέπουν ειδικές διατάξεις και διεργασίες αερισμού και προστασίας έναντι διαρροών αερίου.

Το ΚΣΕ αναλαμβάνει την ρύθμιση θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, τον έλεγχο των ειδικών φίλτρων καθώς και την υπερπίεση σε ειδικούς χώρους. Ειδικοί αλγόριθμοι έχουν αναπτυχθεί για την συνεργασία του ΚΣΕ με τα συστήματα SCADA του ΕΛΠΕ GAS και FIRE detection και την ακολουθία των ανεμιστήρων αερισμού σε διάφορα σενάρια συναγερμών. Η εγκατάσταση του ΚΣΕ έγινε βάσει των αυστηρών βιομηχανικών προδιαγραφών που απαιτούν τα ΕΛΠΕ για κάθε σύστημα που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις τους. Τμήματα του ΚΣΕ κατασκευάστηκαν με προδιαγραφές αντιεκρηκτικής προστασίας.

Το δίκτυο επικοινωνίας του ΚΣΕ το οποίο διασυνδέει τους ελεγκτές αναπτύσσεται στο ευρύτερο δίκτυο οπτικών ινών των ΕΛΠΕ. Η διαχείριση γίνεται από τον σταθμό παρακολούθησης στο Main Control Building (MCB) όπου στεγάζονται και τα λοιπά κεντρικά συστήματα.

Το ΚΣΕ Honeywel καλύπτει 1850 σημεία ελέγχου και αποτελείται από:
Ελεγκτές BACNET και module I/O τοποθετημένα σε 9 κτίρια
Διατάξεις ενοποίησης BACNET με τις roof top (Carrier & Interklima)
Όργανα ελέγχου θερμοκρασίας, πίεσης, σχετικής υγρασίας, στάθμης, ταχύτητας αέρα, διαφορικής πίεσης, ποιότητας αέρα, διαρροής αερίων κα
Βαλβίδες και κινήτηρες ΚΚΜ
Κινητήρες διαφραγμάτων
Πλήρης σταθμός παρακολούθησης SymmetrE