Ενεργειακή παρακολούθηση

Η Controline AE αξιοποίησε την βαθιά γνώση και εμπειρία που έχει αποκτήσει απο την υλοποίηση δεκάδων έργων BMS αναπτύσσοντας ειδική υπηρεσία που αφορά την Ενεργειακή Παρακολούθηση του ενεργοβόρου Η/Μ εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει υπηρεσίες συλλογής, παρουσίασης, και ερμηνείας κρίσιμων ενεργειακών δεδομένων. Στηρίζεται στο εξειδικευμένο λογισμικό της E-sight Enegry το οποίο συλλέγει τις πρωτογενείς πληροφορίες από σχετικά υποσυστήματα (όπως καταγραφικά, SCADA, BMS, αρχεία XLS κλπ) και στην συνέχεια οργανώνει την παρουσίαση τους ώστε οι διαχειριστές του κτιρίου να αποκτήσουν την δυναμική των καταναλώσεων και να λάβουν τις κατάλληλες δράσεις.