Συντηρήσεις έργων

Ο στόχος των υπηρεσιών υποστήριξης καθώς και συντήρησης, είναι η εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης και διαρκούς λειτουργίας των συστήματων καθώς και του κρίσιμου εξοπλισμού που εξυπηρετουν. Η CONTROLINE AE παρέχει για τα περισότερα εγκατεστημένα συστήματα εξειδικευμένες υπηρεσίες συντήρησης βασισμένες στις προδιαγραφές ποιότητας και απαιτήσεις των κατασκευαστών.
 
Προληπτική Συντήρηση (Prediηctive Maintenance) 
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και καλύπτουν την επιτόπου (“OnSite” ) προληπτική και τακτική συντήρηση του συστήματος, καθώς και την τηλεφωνική υποστήριξη  (“PhoneSupport”) του υπεύθυνου προσωπικού για την λειτουργία του.Η OnSiteσυντήρηση εκτελείται μετά από επιθεώρηση καθορισμένων σημείων της εγκατάστασης σε 3μηνιαία και ετήσια βάση. Με την ολοκλήρωση κάθε προγραμματισμένης επίσκεψης συντήρησης από προσωπικό της CONTROLINE A.E συμπληρώνεται και υπογράφεται ένα “Maintenance checklist”. H υπηρεσία PhoneSupportκαλύπτει την απόκριση της CONTROLINE Α.Ε σε κλήσεις υποστήριξης λειτουργίας.
 
Αποκριτική Συντήρηση (Responsive Maintenance)
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν την επιτόπου (“OnSite” ) προληπτική και τακτική συντήρηση του συστήματος, την τηλεφωνική υποστήριξη  (“PhoneSupport”) του υπεύθυνου προσωπικού για την λειτουργία του καθώς και την απόκριση με επιτόπου παρουσία μηχανικού (“CalltoResponse”). Η OnSite συντήρηση εκτελείται μετά από επιθεώρηση καθορισμένων σημείων της εγκατάστασης σε 3μηνιαία και ετήσια βάση. Με την ολοκλήρωση κάθε προγραμματισμένης επίσκεψης συντήρησης από προσωπικό της CONTROLINE A.E συμπληρώνεται και υπογράφεται “Maintenance checklist”. 
 
H υπηρεσία, CalltoResponse καλύπτει την απόκριση της CONTROLINE Α.Ε με παρουσία μηχανικού σε χρονική διάρκεια ανάλογα με την σύμβαση από 4 ώρες έως δύο (2) εργάσιμες ημέρες.                        
 
Παροχή Διαθεσιμότητας Υλικού  (Replacement  Stock)
H υπηρεσία ReplacementStock καλύπτει την άμεση εξασφάλιση διαθέσιμου υλικού αντικατάστασης από την CONTROLINE A.E.