Διασφάλιση ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης έργων, βασίζεται στην μεθοδική οργάνωση των υπηρεσιών της εταιρείας και του ανθρώπινου δυναμικού υλοποίησης έργων. Η τυπική ομάδα καθώς και η δομή διαχείρισης ενός έργου αναλύεται στο ακόλουθο πρότυπο:

Project leader

Αναλαμβάνει την συνολική διαχείριση του έργου παρέχοντας στον ιδιοκτήτη ένα μοναδικό σημείο επαφής
Αναφέρει και παρακολουθεί την συνολική πρόοδο του έργου
Εποπτεύει τα μέτρα ασφαλείας
Τηρεί ημερολόγιο και δεσμεύεται για τα χρονοδιαγράμματα
Υποβάλει οικονομικούς λογαριασμούς

Senior Systems Engineer

Ευθύνη σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος
Εκπόνηση λογικού διαγράμματος και τεύχους αλγορίθμων
Σχεδιασμός δικτυακής υποδομής
Σχεδιασμός σταθμού παρακολούθησης
Ευθύνη τελικής παραλαβής και εκπαίδευσης

Systems Engineer

Υποβολή κατασκευαστικών σχεδίων
Βαθμονόμηση υλικών πεδίου
Έλεγχος "σημείο-σημείο"
Σχεδιασμός και επίβλεψη κατασκευής
Επίβλεψη συνεργείων εγκατάστασης

Logistics

Διαχείριση παραγγελιών και προμηθειών
Παραδόσεις υλικών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
Λογιστική παρακολούθηση
Προετοιμασία πιστοποιήσεων