Εγκαταστάσεις Πείρου Παραπείρου Πάτρα

To έργο αφορά τις εγκαταστάσεις διυλιστηρίου και αγωγών υδροδότησης Πάτρας από το φράγμα των ποταμών Πείρου και Παραπείρου.
Η Controline AE έχει αναλάβει την κατασκευή του κεντρικού συστήματος ελέγχου του εξοπλισμού άντλησης, διύλισης, χημικής και μηχανικής επεξεργασίας καθώς αποθήκευσης των υδάτων του φράγματος. Η εγκατάσταση υλοποιείται σε περιβάλλον τεχνολογίας PLC Honeywell HC900. Οι ελεγκτές HC900 και τα περιφερειακά τους είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιότητας και παρέχουν προηγμένες υπολογιστικές και δικτυακές υπηρεσίες σε απαιτητικά περιβάλλοντα βιομηχανικών εφαρμογών.

Αναλυτικά το SCADA ελέγχει τις ακόλουθες ομάδες ΗΜ εξοπλισμού :

Στάθμης φράγματος και ωθητικού αντλιοστασίου πλήρωσης δεξαμενών ανεπεξέργαστου ύδατος διυλιστηρίου
Θολότητας και ταχείας μίξης ανεπεξέργαστου
Μηχανική διαδικασία κροκίδωσης σε δύο δεξαμενές
Συλλογή, πάχυνση αφυδάτωση και απομάκρυνση ιλύος
Εγκατάσταση διύλισης και κλινών αντίστροφής πλύσης
Στάθμη δεξαμενής επεξεργασμένου
Υποσταθμός Μέσης τάσης και μετασχηματιστές χαμηλής
Χημική επεξεργασία και διαλύματα για :
    Πολυηλεκτρολύτη κροκίδωσης
    Πολυηλεκτρολύτη αφυδάτωσης ιλύος
    Θεϊκό αργίλιο
    Υποχλωριώδες νάτριο

Η εγκατάσταση διαχειρίζεται 1500 σημεία ελέγχου σε 14 PLC εγκατεστημένα σε ειδικά διαμερίσματα στα ηλεκτρικά πεδία. Το δίκτυο επικοινωνίας industrial Ethernet αναπτύσσεται σε MMI οπτική ίνα και ακολουθεί τοπολογία ring redundant. Eιδικά για τα PLC τα οποία βρίσκονται στις περιστρεφόμενες γέφυρες των δύο δεξαμενών κροκίδωσης η επικοινωνία με το υπόλοιπο δίκτυο γίνεται μέσω Industrial WiFi. Tα ενταγμένα υλικά πεδίου στο SCADA είναι :

Δοσιμετρικές αντλίες
Inverter
Αναλογικοί κινητήρες βαλβίδων κοίλης φλέβας
Θολομετρα
PHμετρα
Όργανα στάθμης
Όργανα θερμοκρασίας
Παροχόμετρα υπερήχων